• เข้าสู่ระบบ

    ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยบุตร แสงกนกกุล อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "รองศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2560