ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การอบรม “Play Safe Workshop” ของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 ได้มีการจัดอบรม (workshop) หัวข้อ “Play Safe Workshop” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ห้อง น.402 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมีวิทยากรจากกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วยคุณจุฑามาศ มากกุญชร คุณศิริกูล ชัยเจริญ คุณ สิริพร ภิยโยทัย ดำเนินรายการโดยอ.ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยผศ.ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง และอ.กิตติภพ วังคำ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ โดยคณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้แก่นักศึกษาอย่างสม่ำเสมอทั้งทักษะกฎหมายภาคปฏิบัติ ทักษะทางสังคม (Soft Skills) สุขภาพใจ เป็นต้น