ข่าวสารและกิจกรรม

ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง “ทางออกฝุ่นพิษ PM 2.5”

ศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเชิญทุกท่านผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการเรื่อง
“ทางออกฝุ่นพิษ PM 2.5” ซึ่งการเสวนานี้จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท วิชา น.784 ปัญหาการดำเนินคดีสิ่งแวดล้อม

ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ http://bit.ly/2VfmAcw

Hits: 163