ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ถึงอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 ได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปีการศึกษา 2563 ณ อาคาร SC3 ห้อง 413 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563

เวลา 9.00-10.30 น. การปรับพื้นฐาน 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน โดย อ.ดร.นัษฐิกา ศรีพงษ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 10.30-11.00 น. การเตรียมความพร้อม 4 : แนะนำการเรียนการสอนออนไลน์และโครงการผู้ช่วยอาจารย์ (ช่วงที่ 1) โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 11.00-12.00 น. การเตรียมความพร้อม 5 : ทักษะทางสังคม (Soft Skills) โดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และ อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 13.00-14.30 น. การปรับพื้นฐาน 2 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน โดย อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ/อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เวลา 14.30-16.00 น. การปรับพื้นฐาน 3 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา โดย อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์