• เข้าสู่ระบบ

  ภาพบรรยากาศโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561


  วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ณ อาคาร SC มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 

  เวลา 08.00 – 09.00 น. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียน ณ อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ห้อง SC 1059
   

  อ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต นางสาวสุขใจ ปานผาสุข ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต 


  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต  
  นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต 

  เวลา 09.00 – 09.30 น. นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี อุปนายกสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบนักศึกษาชั้นปีที่ 1
    

   

  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต มอบของที่ระลึกให้แก่นายสมศักดิ์ จิตติพลังศรี

  เวลา 09.30 – 10.15 น. การเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ โดย นางสาวสุขใจ ปานผาสุข นิติศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยม อันดับ 1 รางวัลพระราชทานเรียนดีทุนภูมิพล และนายปราโมทย์ ชื่นขำ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3


  เวลา 10.15 – 11.30 น. การเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร และ อาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ กรรมการเตรียมความพร้อมหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)


  เวลา 11.30 – 12.30 น. แนะนำกลุ่มกิจกรรมช่วงที่ 1

   

  เวลา 13.30 – 14.30 น. การเตรียมความพร้อมทางด้านชีวิตและจิตใจในการเข้าศึกษาคณะนิติศาตร์ โดย อ.อธิชาติ โรจนะหัสดิน อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา

  เวลา 14.30 – 15.00 น. แนะนำกองทุนสัญญาธรรมศักดิ์ การศึกษาและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย โดย ชมรมนักศึกษากฎหมายรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์  ชมรมนักศึกษากฎหมายรางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ มอบของที่ระลึกให้ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีศูนย์รังสิต 

  เวลา 15.00 – 16.30 น. แนะนำวิธีการลงทะเบียนให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1  เวลา 16.30 – 17.30 น. แนะนำกลุ่มกิจกรรมช่วงที่ 2