• เข้าสู่ระบบ

  ธรรมนูญสภานิติศึกษา

         ธรรมนูญสภานิติศึกษา  

            จำเดิมแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงก่อตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นในกระทรวงยุติธรรมอันนับเป็นการกำเนิดนิติศึกษาสมัยขึ้นในประเทศสยามขณะนั้น และได้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้ง “สภานิติศึกษา” ขึ้นเป็นสภาที่มีอำนาจหน้าที่ควบคุมมาตรฐานวิชาชีพกฎหมาย ถือเป็นองค์กรวิชาชีพแห่งแรกของไทย แม้ว่าต่อมาสภานิติศึกษาเดิมจะได้ยุบเลิกไปในปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

            โดยความมุ่งหมายที่จะประดิษฐานสภาอันประกอบด้วยคณบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก ทำหน้าที่ร่วมกันสนับสนุน ผลักดัน และส่งเสริมการผลิตนักนิติศาสตร์ที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีจริยธรรมในวิชาชีพ อีกทั้งทำหน้าที่ประสานงานกับองค์กรวิชาชีพกฎหมาย หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลการอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นิติศึกษาในประเทศไทยมีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในพุทธศักราช ๒๕๔๐ คณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้พร้อมกันจัดตั้งสภานิติศึกษาขึ้นใหม่อีกคำรบหนึ่ง

            บัดนี้ ด้วยการศึกษานิติศาสตร์ในประเทศไทยได้ขยายตัวขึ้นมีคณะนิติศาสตร์เพิ่มเติมขึ้นหลายแห่ง โดยฉันทานุมัติของสมาชิกก่อตั้งทั้งสี่แห่งจึงได้ประกาศธรรมนูญของสภานิติศึกษาขึ้นไว้ ดังนี้

  บทบาทสภานิติศึกษา

            สภานิติศึกษาเป็นองค์กรสนับสนุน ส่งเสริม สร้างความร่วมมือ และประสานงานทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์

  วัตถุประสงค์

            ๑.  เป็นศูนย์รวมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ เพื่อวางมาตรฐาน พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

            ๒.  ส่งเสริมบทบาทและความสำคัญของวิชานิติศาสตร์ในชั้นอุดมศึกษา

            ๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการทางนิติศาสตร์มีสถานภาพและบทบาทที่ถูกต้องเป็นที่ยอมรับ

            ๔.  ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณาจารย์ นักวิชาการ บัณฑิต นิสิต และนักศึกษาทางนิติศาสตร์

            ๕.  ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์

            ๖.  พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสภานิติศึกษากับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

  ขอบเขตการดำเนินการของสภานิติศึกษา

            ๑. วางกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

            ๒. เสนอกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของคณาจารย์ นักวิชาการ บัณฑิต นิสิต และนักศึกษาทางนิติศาสตร์

            ๓. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการศึกษาวิชานิติศาสตร์

            ๔. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของคณาจารย์นักวิชาการ บัณฑิต นิสิต และนักศึกษาทางนิติศาสตร์

            ๕. ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ในกิจการต่างๆ และระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับหน่วยงานภายนอก

            ๖. เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์

  ๗. เป็นศูนย์กลางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ผู้สอนวิชานิติศาสตร์

  การเป็นสมาชิก

  สมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  สมาชิกสามัญ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์หรือหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนและมีการให้ปริญญาด้านนิติศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่แสดงความจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิก

  สมาชิกสมทบ ได้แก่ อาจารย์ประจำของสมาชิกก่อตั้งหรือสมาชิกสามัญ โดยไม่ต้องเสียค่าบำรุงสภานิติศึกษา       

   

  __________________________________

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โทร.02-613-2101, 02-623-5131

  E-mail : udom@tu.ac.th