ประกาศ

ประมวลข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ COVID-19 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประมวลข้อกำหนดและมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ COVID-19 ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเป็นระบบและชัดเจนจึงได้ประมวลรวมไว้ในประกาศฉบับเดียวกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563