ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายเอกชน

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การนำเสนอความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ สาขากฎหมายเอกชน” ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง 123 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากรได้แก่ ศิษย์เก่านิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน

คุณเอมิกา คงคา วิทยานิพนธ์หัวข้อ “หลักความผิดกับการเลิกสัญญาในระบบกฎหมายไทย”

คุณรวิน ถกลวิโรจน์ วิทยานิพนธ์หัวข้อ “การบังคับชําระหนี้โดยเฉพาะเจาะจงในหนี้กระทําการ”

คุณนที จอกสถิตย์ วิทยานิพนธ์หัวข้อ “การสละประโยชน์แห่งอายุความ”

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ได้แก่นักศึกษาปัจจุบัน หลักสูตรนิติศาสตมหาบัณฑิต สาขากฎหมายเอกชน

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม

Hits: 126