ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การบรรยายพิเศษ Distinguished Scholars Lectures Series หัวข้อ “Corporate Governance and Independent Directors in (Southeast) Asia” โดย Professor Luke Nottage


วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีการบรรยายพิเศษ Distinguished Scholars Lectures Series หัวข้อ  “Corporate Governance and Independent Directors in (Southeast) Asia” โดย Professor Luke Nottage  ระหว่างเวลา 9.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


Professor Luke Nottage เป็นศาสตราจารย์ด้าน Comparative and Transnational Business Law ณ University of Sydney Law School และผู้อำนวยการ Australian Network for Japanese Law (ANJeL) & Japanese Law Links Pty Ltd

สำหรับสรุปเนื้อหาการบรรยาย จะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป


อาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีหลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
อาจารย์ศุภวิช สิริกาญจน อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์อบรมกฎหมายและให้คำปรึกษา