• เข้าสู่ระบบ

  พิธีมอบรางวัลวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ แก่งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน” ของศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคณะ


  วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีพิธีมอบรางวัลวิจัยดีเด่น สภาวิจัยแห่งชาติ   ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล


  ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะทำงาน ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำปี 2560 ผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาเปรียบเทียบความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคลและผู้แทนนิติบุคคลของประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน" (A Comparative Study on Corporate Criminal Liability and Corporate Representative in Thai Law with ASEAN Countries Laws)


  โดยคณะทำงานประกอบไปด้วย ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คุณนริศรา แดงไผ่ คุณศิริพร เอี่ยมธงชัย คุณสุนทร เปลี่ยนสี และคุณนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง  (จากซ้ายไปขวา) คุณนรเศรษฐ์ สว่างแจ้ง ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล คุณสุนทร เปลี่ยนสี  ศ.ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และภริยา


  รศ. เกศินี วิฑูรชาติอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์ เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  คุณปราณี กุรุพิณฑารักษ์ (ที่สองจากซ้าย) เลขานุการคณะนิติศาสตร์ และคุณณหทัย ไกรสรสวัสดิ์ (ซ้ายในภาพ) เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผน เป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

  ภาพบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติม