• เข้าสู่ระบบ

    การหารือแนวทางการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน


    วันจันทร์​ ที่​ 9 กรกฎาคม​ 2561  นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานคณะทํางานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และประธานคณะทํางานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิ มนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมเจ้าหน้าที่​ กสม. ประชุมร่วมกับ​ศาสตราจารย์ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.นพร โพธิ์พัฒนชัย อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อหารือแนวทางการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์