ข่าวสารและกิจกรรม

ตัวแทนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง ให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ตัวแทนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้แก่ ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ดร. ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร และคุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม มอบคอมพิวเตอร์จำนวน 25 เครื่อง ให้แก่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์