ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือกคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 ได้มีการแข่ง่ขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา 2562  ระหว่างเวลา 12.00-16.30 น. ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC-3) ห้อง 409 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
กล่าวเปิดงานโดยอาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้ออกและเฉลยข้อสอบ มีดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นผู้ออกและเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายปกครอง และเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายมหาชนเบื้องต้น และกฎหมายรัฐธรรมนูญ แทนผศ.ดร.นพดล เดชสมบูรณ์รัตน์
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกและเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
  • อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ เป็นผู้ออกและเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
  • อาจารย์นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง และศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้ออกและเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา และกฎหมายลักษณะหนี้ และเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะละเมิดแทนอ.ดร.ชวิน อุ่นภัทร / กฎหมายลักษณะทรัพย์สินแทนอาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ และวิชาเอกเทศสัญญา 2 แทนผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  • อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา เป็นผู้ออกและเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป และเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป แทนอาจารย์เพียรรัตน์ ลีลาพงศธร / วิชากฎหมายอาญา : ภาคความผิดแทน ผศ.สาวตรี สุขศรี
  • อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา เป็นผู้ออกและเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแทนผศ.สาวตรี สุขศรี
  • อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง เป็นผู้ออกข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดก และเฉลยข้อสอบวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งแทนรศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์

ทีมที่ผ่านการคัดเลือกสำหรับศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์ 3 ทีม ได้แก่ ทีมก็มาดิค้าบ / ทีมหมาแมวและผลไม้ และทีมไปเวียดนาม โดยจะมีการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศกับระหว่างทีมตัวแทนศูนย์รังสิต/ท่าพระจันทร์ และทีมตัวแทนศูนย์ลำปางจำนวน 1 ทีม เพื่อเป็นตัวแทนคณะนิติศาสตร์ต่อไป โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 23 กันยายนนี้

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก


ทีมก็มาดิค้าบ นายธัญชนิต ล้อจินดา นายสรัล อร่ามรัศมีกุล นายนวพล ขำสง่าทีมหมาแมวและผลไม้ นางสาวพรพรรณ บุญโต นายปุณณวิช ท้วมสุข นางสาวพัชธร พลยะเดช

ทีมไปเวียดนาม นางสาวเกวลี เมืองแก้ว นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นางสาวนัฐรินทร์ จำนงค์วัฒน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร  อาจารย์นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์กิตติภพ วังคำ

 อาจารย์กิตติภพ วังคำ 
อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ    อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร