ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เนื่องในวันรพีวิชาการ

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันรพีวิชาการระหว่างวันอาทิตย์ 27 ถึงจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยในงานดังกล่าวได้มีกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา รายละเอียดดังนี้


ระดับมัธยมศึกษา แข่งขันรอบคัดเลือกในวันอาทิย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ทีมผู้เขาแข่งขันทั้งหมด 151 โรงเรียน กรรมการเฉลยข้อสอบประกอบด้วย

  • ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ มอบของที่ระลึกให้แก่ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์กิตติภพ วังคำ

อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ มอบของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันจันร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 35 โรงเรียน รรมการเฉลยข้อสอบประกอบด้วย

  • ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ภัทรวัณย์ จงจิตต์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • อาจารย์ศุภวิช สิริการญจน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(จากซ้ายไปขวาในภาพ) ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กิตติยานุพงศ์ อาจารย์ศุภวิช สิริการญจน อาจารย์ภัทรวัณย์ จงจิตต์ อาจารย์ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

ผลการแข่งขันเป็นดังนี้
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ กรุงเทพมหานคร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลได้แก่ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา แข่งขันในวันอาทิย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ผู้เขาแข่งขันทั้งหมด 38 ทีมจากคณะนิติศาสตร์ทั่วประเทศ

กรรมการผู้ออกและเฉลยข้อสอบประกอบด้วย

นายพลภวิษย์ พันธุ์คำเกิด ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา สาขากฎหมายแพ่งและพาณิชย์

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด สาขากฎหมายอาญา

นายเอื้อน ขุนแก้ว ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา สาขากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

นายคณิตศร์ คงทอง ผู้ออกและเฉลยข้อสอบ อัยการจังหวัดผู้ช่วย สาขากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ดร.ปัญญา อุดชาชน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายมหาชน

นายจุฑา เสาวภา นักการฑูตปฎิบัติการ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย นางสาวกัญญาณัฐ คล่องกระโทก นางสาวชญาณ์พิศา โฆษิตเบ็ญจพล นางสาวอนาวิล ตันติวัฒนเสถียร อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้แก่อาจารย์ศิรธัช ศิริชุมแสง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกอบด้วย นายธัญชนิต ล้อจินดา นายสรัล อร่ามรัศมีกุล นายนวพล ขำสง่า


รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย นายอดุลวิทย์ บุญธิมา นายพงษ์สิทธิ ร้องเก็ต นายณัฐพล ทองใบ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม

สำหรับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอื่น ๆ จะได้นำเสนอในโอกาสต่อไป