ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ งานวันรพีวิชาการ 2562

คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันรพีวิชาการระหว่างวันอาทิตย์ 27 ถึงจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 โดยในงานดังกล่าวได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ชมรายละเอียดได้ที่ http://www.law.tu.ac.th/raphiday-competiton-2562/


กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาไทย 2562 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง น.311 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ ผู้ช่วยศาจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรวนีย์ สรรคบุรานุรักษ์ นางสาวธันยมัย ชูอิฐจีน นายปานเทพ นาคทิพย์พิมาน

โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายณัฐกัญช์ โจระสา นายธนกิจ อึ้งประเสริฐ นายภัทรพล จุ้ยศิริ อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี เชาวลิต ป้อมอาษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สมาชิกในทีมประกอบด้วยนางสาวรินธา วิจิตรวรศาสตร์ นางสาววิลาสีนี พิชญพฤติ นางสาวภัทรมน สุขเจริญทรัพย์ และนางสาวดวงทิพย์ วณิชย์วโรดม อาจารย์ผู้ควบคุมทีม ได้แก่าง ศิริวรรณ เม่นเเย้ม


นายณัฐกัญช์ โจระสา


(จากซ้ายไปขวา)  อาจารย์กรกนก บัววิเชียร อาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ และอาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร

กิจกรรมการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ จัดขึ้นในในจันทร์วันที่ 28 ตุลาคม 2562 มีโรงเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 5 โรงเรียน จำนวน 6 ทีม คณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ อาจารย์ ดร.พนัญญา ลาภประเสริฐพร  อาจารย์กรกนก บัววิเชียร และอาจารย์สุประวีณ์ อาสนศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา


กิจกรรมนิทรรศน์การเมือง หัวข้อในปีนี้คือ The Fake Thailand : เราต่างเป็นผู้หลอกและถูกหลอกในเวลาเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานเห็นว่า เสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและการใช้ Social Media นำมาซึ่งผลกระทบในเชิงลบต่อคนอื่นด้วย และควรจะมีกฎหมายในการควบคุมหรือไม่ อย่างไร

กิจกรรมแนะแนวข้อสอบ เป็นกิจกรรมที่แนะนำแนวทางการสอบรับตรง รอบ 3 ของคณะนิติศาสตร์ โดยได้มีการแนะนำรูปแบบข้อสอบ เทคนิคการสอบ และประชาสัมพันธ์แนวทางข้อสอบรับตรงรูปแบบใหม่ในปีนี้ นักศึกษาผู้แนะแนวข้อสอบ ได้แก่นางสาวนริศรา มิ่งมีชัย นางสาวกวิสรา เกตุมั่งมี นางสาวกัลยารัตน์ กองแก้ว และนางสาวธันยพร ชีพนุรัตน์

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา เป็นกิจกรรมที่แนะแนวการเข้ามาศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ ว่าจะสามารถเข้ามาได้รอบสมัครใดได้บ้าง เป็นห้องประชาสัมพันธ์การรับเข้า ชีวิตการเรียน กิจกรรมในคณะ หลักสูตรการเรียน ฯลฯ นักศึกษาผู้แนะแนวการศึกษา ได้แก่ นางสาวอธิชา มะอา นางสาวอินทิรา เพ็งแจ่ม นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์ทอง นางสาวกานต์ชนิต ฮ้อเรืองเวทย์กิจ

กิจกรรมลานน้ำชาปัญญาชน หัวข้อ  “Road to honor” เรียนยังไงให้ได้เกียรตินิยม โดยนายพัชร วัฒนสกลพันธุ์ และนายเฉลิมรัช จันทรานี ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 รหัสเข้าศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562  เวลา 13.15- 14.00 น.


กิจกรรมลานน้ำชาปัญญาชน หัวข้อ “อนาคตสุราไทย ภายใต้นโยบายสุราเสรี” วิทยากรได้แก่ สส.เท่าพิภพ ลิ้มจิตกร พรรคอนาคตใหม่ ผู้ผลักดันนโยบายการผลิตสุราเสรี ดร.วิชิต ซ้ายเกล้า เจ้าของร้าน chitbeer ร้านเบียร์คราฟชื่อดังของไทย และนายเขมภัทร ทฤษฎิคุณ นักศึกษาชั้น ป.โท สาขากฎหมายมหาชน ตัวแทนจากสถาบันวิจัยเพื่อนพัฒนาประเทศไทย (TDRI) จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 10.30- 11.45 น.

กิจกรรมลานน้ำชาปัญญาชน หัวข้อ “อนาคตประเทศไทย ภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560” วิทยากรได้แก่ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี จากพรรคประชาธิปปัตย์ สส.รังสิมันต์ โรม จากพรรคอนาคตใหม่ ดำเนินรายการโดย นายหัตถพงษ์ หิรัญรัตน์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30- 14.15 น.

กิจกรรมศาลจำลองรพีวิชาการ 2562 เรื่อง “ปมปริศนา ปลาเค็มมรณะ” นำแสดงโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายใต้การกำกับดูแลโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เปิดการแสดงวันละ 3 รอบ  โดยมีจำนวนผู้เข้าชมทั้งสองวันประมาณ 500 คน

กิจกรรมเสวนาวิชาการ  หัวข้อ “Face the Future of AI ศตวรรษใหม่แห่งกฎหมายปัญญาประดิษฐ์”
วิทยากร ได้แก่
ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประจำประเทศไทย (AIAT) / อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / ภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา

รศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
– ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง / อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เสวนาวิชาการ  หัวข้อ “Build or Break เมื่อรัฐธรรมนูญฉีกเศรษฐกิจประเทศไทยจะหยุดไว้หรือไปต่อ” วิทยากร ได้แก่
ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รศ.ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป สถาบันเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิต และประธานสถาบันปรีดีพนมยงค์

จัดขั้นในวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษบุตร (LT.1) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กิจกรรมแนะแนววิชาชีพต่าง ๆ ทางกฎหมาย

นายจุฑา เสาวภา (แนะแนวอาชีพนักการฑูตปฎิบัติการ) และอาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (แนะแนวอาชีพอาจารย์)
นายสัชฌะเทพ อยู่โปร่ง (แนะแนวอาชีพนิติกร) และนายศุภกรณ์ จิตติมาพร (แนะแนวอาชีพที่ปรึกษากฎหมาย ลอว์เฟิร์ม)

นายปริญญา สนิทชน (แนะแนวอาชีพทนายความ) นางสาวปวรี กิจเจริญการกุล (แนะแนวอาชีพอัยการ)
(กลางในภาพ) นายประธาน ทัศนปริชญานนท์ แนะแนวอาชีพผู้พิพากษา

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ที่เข้าร่วมงาน


ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาาน คณบดีคณะนิติศาสตร์

อาจารย์ ดร.จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

รศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์

รศ.ดร.สมเกียรติ วรปัญญาอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายแพ่ง

รศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ และอาจารย์นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร