สมัคร : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) สำหรับกรณีทั่วไปไม่สามารถสมัครคอร์สนี้ได้เนื่องจากปิดรับสมัครแล้ว