สมัคร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

Personal Data


กรุณากรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือ เลขที่หนังสือเดินทาง
{{ errors.first('id_card') }}
{{ errors.first('passport') }}

{{ errors.first('txtFirstname') }}
{{ errors.first('txtLastname') }}
{{ errors.first('txtFirstnameEn') }}
{{ errors.first('txtLastnameEn') }}

(พ.ศ. {{ parseInt(BirthY) + 543 ? parseInt(BirthY) + 543 : '' }})

{{ errors.first('txtNationality') }}
{{ errors.first('txtRace') }}
{{ errors.first('txtReligion') }}

{{ errors.first('txtMobile') }}
{{ errors.first('txtEmail') }}

{{ errors.first('txtCensusAddress') }}
{{ errors.first('txtContactAddress') }}

Education Background


{{ errors.first('txtInstitutegraduation') }}
{{ errors.first('txtGPA') }}
{{ errors.first('txtYeargraduate') }}
{{ errors.first('txtProficiencyTest') }}
{{ errors.first('txtProficiencyTestResult') }}
{{ errors.first('txtYearexams') }}

TU-GET/TOEFL/IELTS หากยังไม่มีผลคะแนนภาษาอังกฤษให้ระบุ ผลคะแนน(ใส่เครื่องหมาย – ) Year exams. ปีที่สอบ 2559

I have completed the registration process
ขณะนี้ข้าพเจ้าได้กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว