สมัคร : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถสมัครคอร์สนี้ได้เนื่องจากปิดรับสมัครแล้ว