สมัคร : หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สำหรับกรณีส่งเสริมผู้มีประสบการณ์ไม่สามารถสมัครคอร์สนี้ได้เนื่องจากปิดรับสมัครแล้ว