• เข้าสู่ระบบ

  ภาพบรรยากาศโครงการ “นิติ-วิพากษ์” ปี 2561 ครั้งที่ 1 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาสนากับรัฐไทยในปัจจุบัน”

    

  วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ “นิติ-วิพากษ์” ปี 2561 ครั้งที่ 1 การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาสนากับรัฐไทยในปัจจุบัน” ระหว่างเวลา 9.30 – 12.30 น.ณ ห้องประชุม จิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


  เวลา 9.15 – 9.30 น. พิธีเปิดโครงการ “นิติ-วิพากษ์” ครั้งที่ 1 โดย ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  เวลา 9.30 – 12.30 น. งานเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ศาสนากับรัฐไทยในปัจจุบัน”

  วิทยากรโดย

     
  ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ อาจารย์ประจำ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพศ ทวีศักดิ์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต


  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ดำเนินรายการโดยอาจารย์ อภินพ อติพิบูลสิน อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติมจากงานเสวนา