Uncategorized

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท”

วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้มีการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “สิ่งที่ขาดหายไปในกฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัท” ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้อง 221 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ผู้นำเสนอ ได้แก่ ผศ.ดร.นิลุบล เลิศนุวัฒน์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้วิจารณ์ ได้แก่ ศ.ดร.สหธน รัตนไพจิตร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กรอบของการศึกษา คือ
(1) หลักการฟ้องคดีแทนบริษัทดังที่ปรากฏในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีความไม่สมบูรณ์หรือมีข้อบกพร่องหรือไม่ และควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาในทิศทางใด
(2) กฎหมายว่าด้วยการฟ้องคดีแทนบริษัทเฉพาะกรณีบริษัทจำกัด

ข้อพิจารณาหลัก มี 3 ประเด็น ได้แก่
(1) กรอบในการเรียกร้อง
(2) กระบวนการก่อนฟ้องคดี
(3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี

โดยงานวิจัยดังกล่าว ได้ศึกษาเปรียบเทียบหลักกฎหมายในต่างประเทศ ในระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ ได้แก่ Model Business Corporation Act ของสหรัฐอเมริกา และ Companies Act 2006 ของสหราชอาณาจักร


สำหรับข้อเสนอของผศ.ดร.นิลุบล อาทิเช่น ในประเด็น กรอบในการเรียกร้อง ผศ.ดร.นิลุบล เสนอให้ 
เรียกให้กรรมการชดใช้ค่าสินไหมดทดแทนให้แก่บริษัท เรียกให้กรรมการกระทำการหรือกระทำการที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เรียกให้กรรมการต้องส่งผลประโยชน์หรือทรัพย์สินที่กรรมการได้รับโดยไม่ชอบกลับคืนมายังบริษัท และกำหนดให้ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องคดีแทนบริษัทต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการกระทำที่ไม่ชอบของกรรมการได้


ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีท่าพระจันทร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ

อ.ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ

ผศ.ดร.นิลุบล และอ.ดร.อำนาจ

ผู้เข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย

    

Hits: 79