ข่าวสารและกิจกรรม

การช่วยเหลือศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ท่านใดประสบเหตุได้รับความสูญเสียหรือเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาและขอรับความช่วยเหลือได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต ศูนย์ลำปาง และท่าพระจันทร์ ด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์

  • งานบริการการศึกษา ศูนย์รังสิต 02-696-5113 หรือ 02-696-5405

  • งานบริการการศึกษา ศูนย์ลำปาง 054-237981

  • สำนักงานหลักสูตรนานาชาติ 02-613-2973

  • งานบริการการศึกษาหลักสูตรภาคบัณฑิต 02-613-2104