ข่าวสารและกิจกรรม

การมอบทุนการศึกษา (ทุนประทุม สิงหะ) ให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์

วันที่ 10 ตุลาคม 2562  คุณกุลวรัดดา วีระกุล ได้มอบทุนการศึกษา (ทุนประทุม สิงหะ) ให้แก่นางสาวชนิกานต์  สุขสันติมาศ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา และคุณศศิธร ช้างบุญชู หัวงานงานธุรการศูนย์ท่าพระจันทร์ เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวด้วย

กองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเป็นทุนการศึกษาของนักศึกษาและทุนพัฒนาอาจารย์ และการพัฒนาคณะนิติศาสตร์ในด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกำลังความสามารถเพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล จึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ดังกล่าว

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คุณกุลวรัดดา วีระกุล (ผู้มอบทุน) คุณศศิธร ช้างบุญชู หัวงานงานธุรการศูนย์ท่าพระจันทร์ นางสาวชนิกานต์ สุขสันติมาศ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ. (ผู้รับทุน) และมารดาของผู้รับทุน ร่วมกันถ่ายภาพหมู่

  • คุณกุลวรัดดา วีระกุล ได้มอบทุนการศึกษา (ทุนประทุม สิงหะ) ให้แก่นางสาวชนิกานต์  สุขสันติมาศ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ.  โดยจะมอบให้ทุนละ 40,000 บาท / ปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

  • คุณกุลวรัดดา วีระกุล ผู้มอบทุน (ทุนประทุม สิงหะ)

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา

  • นางสาวชนิกานต์  สุขสันติมาศ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มธ.
  • ภาพบรรยากาศระหว่างการมอบทุน

  • คุณกุลวรัดดา วีระกุล ผู้มอบทุน
  • คุณศศิธร ช้างบุญชู หัวงานงานธุรการศูนย์ท่าพระจันทร์

“We Need Your Support”

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านกองทุนนิติธรรมพัฒน์ เงินบริจาคของท่านสามารถใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ 2 เท่า และข้อมูลการบริจาคจะถูกส่งเข้าระบบของกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทุนนิติธรรมพัฒน์ และร่วมพัฒนา นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ไปด้วยกัน

สามารถบริจาคง่าย ๆ ผ่าน QR_CODE