ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน

 • วันที่ 10 กันยายน 2562 บริษัทติยะไพบูลย์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยจะมอบให้ทุนละ 60,000 บาท / ปี จนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบของที่ระลึกให้คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง

 • เจ้าของทุนได้แก่ คุณหทัยพัทธ์ ศิริเทียนทอง (ขวาในภาพ) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ รุ่น 39 โดยทุนดังกล่าวเริ่มให้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

 • ภายใต้การแนะนำของคุณวาสนา เอกจริยกร (ซ้ายในภาพ) นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะนิติศาสตร์

 • เจ้าของทุนประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน โดยจะมอบให้ปีละ 60,000 บาทจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

 • ทางฝ่ายการนักศึกษาได้คัดเลือกนักศึกษามารับทุนจำนวนสองคนคือ
  นางสาวอินทิรา แก้วอาจ และนางสาวสาวิตรี แก้วขันที

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษ

 • คุณทัศนีย์ ศิลปนรเศรษฐ์ หัวหน้าศูนย์ท่าพระจันทร์  รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา แก้วละเอียดรองคณบดีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษ