ข่าวสารและกิจกรรม

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?”

ศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง “(พ.ร.บ.) คู่ชีวิตมีสิทธิแค่ไหน?”

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจิ๊ด เศรษฐบุตร (LT.1)
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร

 • ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ
  รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริหารศูนย์ลำปาง และอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาตาลักษณ์ เสรเมธากุล
  อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์อัครวัฒน์ เลาวัณย์ศิริ
  อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ผู้ดำเนินการเสวนา

 • อาจารย์ ดร. เอมผกา เตชะอภัยคุณ
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีกร

 • อาจารย์กิตติภพ วังคำ
  อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ “ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …” ให้ตรงกัน
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับแง่สิทธิ หน้าที่ และความรับผิด ตาม “ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …”
 • เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ “ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต พ.ศ. …” ที่มีต่อสภาพสังคมไทย
 • เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางนิติศาสตร์เกี่ยวกับประเด็นการจดทะเบียนคู่ชีวิตใหม่ ๆ ในอนาคต

หมายเหตุ เป็นการวิเคราะห์ (ร่าง) พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเปิดรับฟังความคิดเห็น

ดาวน์โหลดกำหนดการ ได้ที่ กำหนดการ พรบคู่ชีวิต

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ QR Code ในโปสเตอร์ หรือที่ https://bit.ly/30x0B00