ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ เสวนาวิชาการ “วัฒนธรรมดิจิทัลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานเสวนาวิชาการ “วัฒนธรรมดิจิทัลและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างเวลา 9.00-12.30 น. ณ ห้อง 2301 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ร่วมเสวนาโดย

  • ผศ.ดร. ชูเกียรติ น้อยฉิม อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ดร. ณัฐกร วิทิตานนท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ผศ. กิตติพงษ์ กมลธรรมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
  • อ.ปวีร์ เจนวีระนนท์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

Hits: 45