ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562  ศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ระหว่างเวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องศาลจำลองมารุต บุนนาค (น.211) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

กล่าวเปิดสัมมนาโดยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ศิริคุณโชติ ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัมมนา เรื่อง “ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง: ผลกระทบต่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์”วิทยากร ได้แก่

(กลางในภาพ) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(กลางในภาพ) อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์ หุ้นส่วน สานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด


(ขวาในภาพ) นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล รองอธิบดีด้านประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์


(ซ้ายในภาพ) นายชุมพล สุวรรณกิจบริหาร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ (ซ้ายในภาพ) อาจารย์สหรัฐ อกนิษฐศาสตร์ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายภาษี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ สำหรับสรุปสาระสำคัญจากการสัมมนา จะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไป

ภาพบรรยากาศจากการสัมมนา