ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้”

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้” ระหว่างเวลา 15.30-18.30 น. ณ ห้อง น.301 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

วิทยากร ได้แก่

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • นายวัชระ เนื่องสิกขาเพียร ผู้พิพากษาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่งและในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค

ผู้ดำเนินรายการ ได้แก่อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การสัมมนาดังกล่าว จัดโดยศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของวิชา น.200 กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป (กลุ่ม 4 ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร อ.กิตติภพ วังคำ) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ประจำภาค 1/2562 ประจำภาค 1/2562

หลักการและเหตุผล

โดยที่หลักสูตรใหม่ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ได้ส่งเสริมให้นักศึกษามีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้บรรยายวิชากฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป กลุ่ม 4 จึงต้องการการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนำหลักกฎหมายหนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติ จึงเห็นควรให้เชิญผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ใช้กฎหมายในภาคปฏิบัติมาถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับปัญหาทางทฤษฎีของกฎหมายลักษณะหนี้ นอกจากนี้ ประเด็นที่ได้จากการสัมมนาทางวิชานี้ จะนำไปเป็นประเด็นคำถามเพื่อให้นักศึกษาทำการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการวัดผลส่วนหนึ่งจะมาจากการศึกษาค้นคว้าดังกล่าว อันสอดคล้องกับแนวคิดของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ที่ต้องการส่งเสริมให้มีการวัดผลที่หลากหลาย นอกเหนือจากการสอบในชั้นเรียน

นายวัชระ เนื่องสิกขาเพียร ผู้พิพากษาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลแพ่งและในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นตันประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค อาจารย์กิตติภพ วังคำ อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่ง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์