ประกาศ

ขยายเวลารับผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลเสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ขยายเวลารับผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลเสนีย์ ปราโมช คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปี 2563

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563