• เข้าสู่ระบบ

  ขอเชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเสนีย์ ปราโมชย์

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์  ปราโมช ได้จัดให้มีรางวัลเสนีย์  ปราโมช โดยจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ที่มีผลงานทางวิชาการ ที่มีคุณค่า สร้างสรรค์ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัล โดยจะต้องเป็นผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 5 ปี  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  ชื่อรางวัล

  • รางวัลเสนีย์ ปราโมชสำหรับหนังสือกฎหมายดีเด่น (Seni Pramoj Prize for Outstanding Law Book)
  • รางวัลเสนีย์ ปราโมชสำหรับงานวิจัยกฎหมายดีเด่น (Seni Pramoj Prize for Outstanding Research Paper)

  รางวัล

  • เงินรางวัล 50,000 บาท
  • ประกาศนียบัตร
  • สิทธิในการแสดงข้อความรางวัลบนหน้าปกหนังสือ

  คุณสมบัติ

  • กรณีหนังสือ เป็นหนังสือหรือตำราเรียนทางกฎหมายที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่มาแล้วไม่เกิน 5 ปี กรณีงานวิจัยทางกฎหมาย เป็นงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่แล้วและไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน และไม่รวมถึงวิทยานิพนธ์ สงวนสิทธิ์สำหรับคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ คณะกรรมการไม่สามารถนำผลงานเข้ารับรางวัลได้
  • มีหนังสือหรืองานวิจัยรับรองจากศาสตราจารย์ประจำหรือพิเศษ 1 คน หรือ รองศาสตราจารย์ประจำหรือพิเศษ 2 คน ว่าหนังสือหรืองานวิจัยสมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล หรือ ได้รับการเสนอชื่อโดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ที่ผู้เสนอผลงานสังกัดอยู่
  • หนังสือจะต้องมีเนื้อหาในกระดาษเอสี่หน้าแรกจนถึงบรรณานุกรมไม่น้อยกว่า 150 หน้า งานวิจัยจะต้องมีความยาวตั้งแต่เนื้อหาหน้าแรกจนถึงบรรณานุกรมไม่น้อยกว่า 100 หน้า

  การพิจารณา

            คณะกรรมการจะพิจารณาองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  (1) มีเนื้อหาที่มีคุณภาพอย่างสูงในทางวิชาการหรือมีการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ ๆ ให้กับสาขากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  (2) มีรูปแบบและการใช้ภาษาในทางวิชาการที่เหมาะสม         

  ประกาศผลรางวัล  วันที่ 15 กันยายน 2561        

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเสนีย์ ปราโมช

  ดาวน์โหลดหนังสือรับรองบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลเสนีย์ ปราโมช

  ดาวน์โหลดรางวัลหนังสือและวิจัยเสนีย์ ปราโมช