• เข้าสู่ระบบ

  พิธีรดน้ำขอพรคณบดีคณะนิติศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์


  เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง คณะนิติศาสตร์จึงได้จัดพิธีรดน้ำขอพรจากศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต คณบดีคณะนิติศาสตร์ ในวันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 9.30 น. ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์มาร่วมงานจำนวนมาก

  พิธีสรงน้ำพระโดยศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

  ภาพบรรยากาศระหว่างพิธีรดน้ำขอพร

  ผศ.ดร.วีรวัฒน์ จันทโชติ ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา

  รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม

  ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบัณฑิตศึกษา

  ผศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์

  ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์ รองคณบดีรังสิต

  ผศ.ดร.กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส ผู้ช่วยคณบดีรังสิต

  ผศ.อานนท์ มาเม้า อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายแพ่งและศูนย์กฎหมายมหาชน

  อาจารย์นาฏนภัส เหล็กเพ็ชร อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายพาณิชย์และธุรกิจ
  อาจารย์คงสัจจา สุวรรณเพ็ชร  อาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายอาญา

  นางสาวปราณี ปราณี กุรุพิณฑารักษ์ เลขานุการคณะนิติศาสตร์

  บุคลากรคณะนิติศาสตร์