ข่าวสารและกิจกรรม

Special Seminar on A comparative study of criminal proceedings in Scotland, England and Thailand เปรียบเทียบกระบวนพิจารณาคดีอาญาของสกอตแลนด์ อังกฤษ และไทย

Special Seminar on A comparative study of criminal proceedings in Scotland, England and Thailand
เปรียบเทียบกระบวนพิจารณาคดีอาญาของสกอตแลนด์ อังกฤษ และไทย

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากร

  • Professor Peter Duff Professor of Criminal Justice, University of Aberdeen
  • ท่านรณชัย ชูสุวรรณประทีป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน
  • ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานถึงวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยสแกน QR CODE