ข่าวสารและกิจกรรม

สรุปสาระสำคัญจาก “โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561” ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

สรุปสาระสำคัญจาก “โครงการฝึกอบรมกฎหมายภาคปฏิบัติประจำปีการศึกษา 2561” จัดโดยศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง SC- 3010 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

สรุปความโดย
– นายสรพงษ์ สุนทรพันธ์ นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรียบเรียงโดย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ช่วงที่ 2 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกงานโดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
  นายนวพล ขำสง่า สถานที่ฝึกงาน บริษัท คำนวณชโลปถัมภ์ ทนายความ : การฝึกงานทำให้ได้เรียนรู้งานทนายความต่าง ๆ


นายปุณณวิช ท้วมสุข สถานที่ฝึกงาน บริษัท คำนวณชโลปถัมภ์ ทนายความ :
การฝึกงานทำให้ได้เรียนรู้งานทนายความต่าง ๆ


นายชวนากร ตันครองศิล สถานที่ฝึกงาน บริษัท ออบิส ลีกัล แอดไวซอรี่ จำกัด :
การฝึกงานทำให้ได้เรียนรู้งานให้คำปรึกษากฎหมาย

 


นายภัคนันท์ จุติมูสิก สถานที่ฝึกงาน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) : การฝึกงานมีความแตกต่างจากที่คิดไว้เพราะธนาคารไทยพานิชย์มีงานหลายแผนก เช่น สินเชื่อ โดยได้ฝึกงานในแผนกหุ้นส่วนบริษัท ซึ่งได้ทำงานแปลสัญญา ตรวจสัญญา และ งานรีเสิร์ช ซึ่งนอกจากความรู้กฎหมายแล้วยังได้เรียนรู้แนวปฏิบัติของธนาคาร

นางสาวภรภัทร สาครเสถียร สถานที่ฝึกงาน กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมบังคับคดี : ได้ฝึกงานหลากหลาย เช่น การประชุมกับเจ้าหนี้และลูกหนี้ การเขียนคำร้อง โดยมีอุปสรรคคือต้องใช้กฎหมายล้มละลายซึ่งยังไม่ได้เรียน แต่มีความประทับใจในการฝึกงาน แม้จะมีความน่าเบื่อบ้าง

นางสาวชนาภา ชาตะรูปะ สถานที่ฝึกงาน สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานศาลปกครอง : ได้อ่านสำนวนคดีคำฟ้องและได้ใช้กฎหมายปกครอง

นางสาวพัชธร พลยะเดช สถานที่ฝึกงาน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง : ได้ช่วยงานนิติกร เช่น ถามคำให้การจำเลย การตรวจคำฟ้อง โดยความรู้ที่ใช้เป็นหลักคือกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและกฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา ไม่จำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นงานที่สนุกเพราะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมา

นางสาวพรพรรณ บุญโต สถานที่ฝึกงาน ศาลฎีกา : ได้ตรวจสำนวนคดีทั้ง คำฟ้อง คำให้การ พยาน คำฟ้องอุทธรณ์ และคำร้องขออนุญาตในคดีศาลชำนาญพิเศษ

นายกิตติธัช กินนร สถานที่ฝึกงาน สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด : ได้ช่วยงานและได้ดูงานการที่อัยการทำในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น การทำคำฟ้อง การสืบพยาน หรือการคุ้มครองพยาน

นางสาวชัญชนา ตินอาสา สถานที่ฝึกงาน บริษัท กรุงไทยกฎหมาย จำกัด : ได้ทำแผนกคำบอกกล่าว แผนกคดีโดยได้ติดตามทนายความไปที่ศาลและร่างคำฟ้อง และแผนกที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจโดยได้ทำงานเกี่ยวกับบริษัท เช่น ร่างสัญญา จดทะเบียนบริษัท

นางสาวสุญาดา บุณยเกียรติ สถานที่ฝึกงาน สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ : ได้ฝึกงานในกองคดีอาญา โดยได้ สรุปข้อเท็จจริงสรุปความเห็นพนักงานสอบสวนและสรุปความเห็นการสั่งฟ้องหรือการสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการและสรุปความเห็นของตัวเองว่าเห็นด้วยหรือไม่เพราะอะไร เช่น คดีฆ่าคนตาย หรือ คดีหมิ่นประมาท

 

นางสาวศิรภัสสร บุญเจริญตั้งสกุล สถานที่ฝึกงาน สำนักงานสิทธิโชค ศรีเจริญ ทนายความ :
นางสาวสลิลทิพย์ ผดุงพันธุ์ สถานที่ฝึกงาน สำนักงานกฎหมายเทพ : 
นางสาวศตพร สุขสง สถานที่ฝึกงาน บริษัท เจ.อาร์.เอ็น.แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด : 

ทั้งสามกล่าวโดยรวมว่าประสบการณ์ในการฝึกงานได้มีโอกาสทำคำฟ้อง คำให้การ บัญชีพยาน และได้ติดตามทนายความไปศาลในต่างจังหวัด ซึ่งได้พัฒนาทักษะการเขียนคำคู่ความ