ข่าวสารและกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล บริจาคเงินให้แก่ “กองทุนนิติธรรมพัฒน์”


วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล ผู้อำนวยการศูนย์กฎหมายอาญาและอาชญาวิทยา ได้บริจาคเงินให้แก่ “กองทุนนิติธรรมพัฒน์” คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยบทสัมภาษณ์ของศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์เกี่ยวกับการบริจาคดังกล่าว จะได้มีการนำเสนอในโอกาสต่อไปกองทุนนิติธรรมพัฒน์ คณะนิติศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความสัมพันธ์ระหว่างคณะนิติศาสตร์กับศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาคณะนิติศาสตร์โดยผ่านกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ตามกาลังความสามารถ และศักยภาพของศิษย์เก่าแต่ละคน นอกจากภารกิจหลักข้างต้น คณะนิติศาสตร์ยังมีโครงการหรือกิจกรรมที่จาเป็นต้องเร่งพัฒนา เช่น ปรับปรุงห้องเรียน LT1, LT2  ปรับปรุงห้องพักอาจารย์ปรับปรุงสานักงานเลขานุการคณะฯท่าพระจันทร์

เพื่อพัฒนาการคึกษาให้นิติศาสตร์ก้าวไกล จึงเชิญชวนศิษย์เก่านิติศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์เข้ากองทุนนิติธรรมพัฒน์ดังกล่าว สามารถบริจาคได้โดยสแกน QR Code ในภาพ