ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ TU Law faculty symposium and young researchers workshop 2018 (การนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ประจำปี 2561) วันที่ 2


ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัด TU Law faculty symposium and young researchers workshop 2018  (การนำเสนอผลงานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์  ประจำปี 2561) ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องจิตติ  ติงศภัทิย์  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยในวันอังคารที่ 4  ธันวาคม  2561 ได้มีการนำเสนอผลงานโดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ ระดับดุษฎีบัณฑิตของคณะนิติศาสตร์และ นักวิจัยทางนิติศาสตร์ จากทุกสถาบัน

รายชื่อผู้นำเสนอผลงาน

กลุ่มที่ 1  (ห้องจิตติ  ติงศภัทิย์)  ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รณกรณ์  บุญมี  (ผู้ดำเนินรายการ)

 • นางสาวธัญญลักษณ์ พลชำนิ, “ปัญหาการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่รับตั้งครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วย การเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558”
 • นางสาวจีราพร วิลัยพรรณ, “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบริการโรงพยาบาลของรัฐ”
 • นายธีรพันธ์ อินต๊ะปาน, “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการปัญหาผู้สูงอายุถูกทอดทิ้ง”
 • นายวศิน พิพัฒนฉัตร “ฉากทรรศน์ของอำนาจตามพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมยาสูบ”
 • นางสาวสิรินทิพย์ สมใจ, “ความยินยอมของเด็ก : ศึกษากรณีสิทธิการตายโดยสงบของผู้ป่วยเด็ก”
 • นายดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ, “บทสันนิษฐานแห่งการทุจริตในคดีสินบนของสาธารณรัฐสิงคโปร์: ศึกษาการนำมาปรับใช้ในระบบกฎหมายไทย”
 • นางสาวนันดา เพชรดี, “การกำหนดโทษอาญา: ศึกษาโทษปรับกรณีทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

กลุ่มที่ 2  (ห้อง 222)       ดำเนินรายการโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์   พงศาปาน 

 • นายกิตติศักดิ์ หนูชัยแก้ว, “องค์กรผู้มีอำนาจในการวินิจฉัยตีความการนำจารีตประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยมาใช้ในการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี”
 • นางสาวพรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ, “วิเคราะห์ระบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบจัดสรรปันส่วนผสม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560”
 • นายจีฑธร จันดาสอน, “มาตรการของราชอาณาจักรไทยในการส่งสัตว์ป่าที่ดูแลไว้กลับถิ่นกำเนิด”
 • นางสาววนิดา มัชรินทร์, “ความสอดคล้องของการป้องกันสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินของไทยตาม SARPs ในภาคผนวกแห่งอนุสัญญาชิคาโก”
 • นางสาวจินตนา ปัญญาสวรรค์, “ความเป็นไปได้ของการเสนอป่าสงวนแห่งชาติหินหนามหน่อแห่ง สปป.ลาว ขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ค.ศ. 1972”

กลุ่มที่ 3  (ห้อง 322 )   ดำเนินรายการโดยอาจารย์ ดร.อำนาจ ตั้งคีรีพิมาน

 • นายธีรพงศ์ เรืองขำ, “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีเปรียบเทียบเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”
 • นางสาววรวิมล จันทรทอง, “ปัญหาทางกฎหมายวินัยการคลังเกี่ยวกับการระดมทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐของประเทศไทย : ศึกษาเปรียบเทียบสาธารณรัฐเกาหลี”
 • นางสาวดลพร ศัลยพงษ์, “เด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่ใช้สิทธิก่อตั้งผู้ปกครอง : กรณีศึกษาน้องชนาธิปและน้องชนุดม”
 • นางลัดตะนา เกดสีลิวง, “คนลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย: กรณีศึกษานางลัดตะนา เกดสีลิวง”
 • นางสาวศิวนุช สร้อยทอง, “การจัดการความยุติธรรมของบุตรของบุพการีที่มีสิทธิในสัญชาติไทย : กรณีศึกษาครอบครัวรุ่งวารีรักษ์”
 • นางสาวปภาวดี สลักเพชร, “ปัญหาการส่งกลับคนต่างด้าวที่มีอายุเกิน 55 ปี ซึ่งสิทธิในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสิ้นสุด : กรณีศึกษาคุณแม่ซินจานหรือวารี (ไม่มีนามสกุล)”
 • นางสาวนภาพร แสนพิศ, “การโจมตีทางไซเบอร์เป็นการใช้กำลังหรือไม่?”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุนินทร์ พงศาปาน รองคณบดีท่าพระจันทร์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้นำเสนอบทความวิชาการ/บทความวิจัย

Hits: 61