ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่สอง

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563 รอบที่สอง

กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK

เนื่องจากการเรียนการสอนในภาค 1/2563 ของคณะนิติศาสตร์ในบางรายวิชา อาจมีรูปแบบการสอนผสมทั้งการสอนในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชานั้น ๆ เพือเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

รายละเอียด

 • รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ สำหรับวิชาบังคับ ทุกวิชา และทุกกลุ่มบรรยาย (Section) กลุ่มบรรยาย ละ 2 คน
 • หมายเหตุ โครงการนี้ เป็นคนละโครงการกับโครงการผู้ช่วยอาจารย์ในการตรวจการบ้านให้นักศึกษารุ่นน้อง สำหรับโครงการหลัง จะรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม
 • จะมีการอบรมโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ที่กำลังศึกษาในวิชาและ Section นั้น ๆ
 • มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงาน เนื่องจากนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนทุกครั้งในวิชา/Section ที่นักศึกษาเป็นผู้ช่วยอาจารย์

ลักษณะของกิจกรรม

 • สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การเข้าระบบ WebEx Meetings, Facebook Live / การบันทึกวิดีโอการสอนสด / การจัดการ Google Classroom, Facebook Group ฯลฯ

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

 • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
 • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ
 • สำหรับห้องบรรยายที่มีที่นั่งจำกัด นักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์จะได้รับสิทธิในการเข้าเรียนในห้องบรรยายสดทุกครั้ง

หมายเหตุ

 • รายชื่อวิชาที่ต้องการผู้ช่วยอาจารย์ สามารถตรวจสอบได้ที่ วิชาบรรยายภาค1-62 แก้ไข (โดยวิชา/กลุ่มบรรยาย ที่มีผู้ช่วยอาจารย์แล้ว จะปรากฏชื่อผู้ช่วยอาจารย์เป็นอักษรสีแดง โดยแต่ละวิชา ต้องการผู้ช่วยอาจารย์จำนวน 2 คนต่อกลุ่มบรรยาย)
 • กรณีนักศึกษายังไม่ได้โควตา จึงไม่ทราบกลุ่มบรรยายที่ต้องเรียน สามารถสมัครมาล่วงหน้า โดยเลือกกลุ่มบรรยายที่คาดว่าจะลงทะเบียนเรียนได้

 

ระยะเวลารับสมัคร 17-27 กรกฎาคม 2563
สัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 (บ่าย) ทางระบบ WebEx Meetings
กรรมการสอบสัมภาษณ์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์, อ.ศุภวิช, อ.ดิศรณ์, อ.กิตติภพ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ E-mail: korrasut@tu.ac.th