ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

รับสมัครนักศึกษา โครงการผู้ช่วยอาจารย์เพื่อสนับสนุนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1/2563 (ศูนย์รังสิต)

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2563

กรอกใบสมัครได้ที่ CLICK

เนื่องจากการเรียนการสอนในภาค 1/2563 ของคณะนิติศาสตร์ในบางรายวิชา อาจมีรูปแบบการสอนผสมทั้งการสอนในชั้นเรียนและการสอนออนไลน์ คณะนิติศาสตร์ จึงประสงค์จะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาในรายวิชานั้น ๆ เพือเป็นผู้ช่วยอาจารย์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์

รายละเอียด

  • รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ สำหรับวิชาบังคับ ทุกวิชา และทุกกลุ่มบรรยาย (Section) กลุ่มบรรยาย ละ 2 คน
  • หมายเหตุ โครงการนี้ เป็นคนละโครงการกับโครงการผู้ช่วยอาจารย์ในการตรวจการบ้านให้นักศึกษารุ่นน้อง สำหรับโครงการหลัง จะรับสมัครประมาณเดือนสิงหาคม
  • จะมีการอบรมโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

คุณสมบัติ

  • เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ที่กำลังศึกษาในวิชาและ Section นั้น ๆ
  • มีความรับผิดชอบและมีวินัยในการทำงาน เนื่องจากนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนทุกครั้งในวิชา/Section ที่นักศึกษาเป็นผู้ช่วยอาจารย์

ลักษณะของกิจกรรม

  • สนับสนุนอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น การเข้าระบบ WebEx Meetings, Facebook Live / การบันทึกวิดีโอการสอนสด / การจัดการ Google Classroom, Facebook Group ฯลฯ

 

สิ่งที่จะได้รับจากกิจกรรม

  • ค่าตอบแทนตามอัตราที่คณะฯกำหนด
  • วุฒิบัตรการเข้าร่วมโครงการ
  • สำหรับห้องบรรยายที่มีที่นั่งจำกัด นักศึกษาที่เป็นผู้ช่วยอาจารย์จะได้รับสิทธิในการเข้าเรียนในห้องบรรยายสดทุกครั้ง

ระยะเวลารับสมัคร 21-28 มิถุนายน 2563
สัมภาษณ์ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 (บ่าย) ทางระบบ WebEx Meetings
กรรมการสอบสัมภาษณ์ ผศ.ดร.กรศุทธิ์, อ.ศุภวิช, อ.ดิศรณ์, อ.กิตติภพ

โดยสามารถตรวจสอบตารางบรรยาย 1/2563 ได้ที่ ตารางบรรยาย 1/63

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ E-mail: korrasut@tu.ac.th

สำหรับวิชาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษารหัส 63) จะมีการแจ้งรายละเอียดในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และรับสมัครช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนกรกฎาคม