ข่าวสารและกิจกรรม, ประกาศ

โครงการผู้ช่วยอาจารย์วิชา น. 160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 การเขียนในเชิงกฎหมาย 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์

อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง / อ.ศุภวิช สิริกาญจน / อ.ดิศรณ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ / อ.กิตติภพ วังคำ

คุณสมบัติ

 • เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ภาคปกติ ศูนย์รังสิต ตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป
 • มีวินัยในการทำงาน

หมายเหตุ

 • รับสมัครเป็นผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ไม่ใช่ภาคปกติ ศูนย์รังสิต แต่คุณสมบัติผู้สมัครคือ เป็นนักศึกษาภาคปกติ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้ นักศึกษาไม่จำเป็นต้องไปเข้าฟังการบรรยายที่ท่าพระจันทร์
 • เป็นโครงการแยกต่างหากจากโครงการผู้ช่วยอาจารย์วิชา น.160 ภาคปกติ ศูนย์รังสิต หากนักศึกษาเป็นผู้ช่วยโครงการภาคปกติ ศูนย์รังสิตอยู่แล้ว สามารถสมัครได้ แต่จะต้องทำงานทั้งสองโครงการ

ลักษณะการทำงาน

 • ช่วยตรวจแบบฝึกหัดและให้คำแนะนำในการเรียน การเขียนตอบข้อสอบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาคบัณฑิต ท่าพระจันทร์ ซึ่งกำลังศึกษาวิชา น.100 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย / น.101 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา / น.201 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และ น.110 กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป

สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม

 • ค่าตอบแทนนักศึกษาช่วยงานตามอัตราที่คณะฯกำหนด โดยคิดเป็นรายชั่วโมงต่อการทำงาน

ใบประกาศนียบัตร

รายละเอียดอื่น ๆ

 • รับสมัครตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 11 ถึงวันพุธ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 23.59 น.
 • ผู้สมัครต้องเลือกว่า ประสงค์จะเป็นผู้ช่วยอาจารย์ส่วนวิชากฎหมายแพ่ง (น.100, น.101, น.201) หรือส่วนวิชากฎหมายอาญา (น.110) หรือสามารถเลือกได้ทั้งสองสาขา
 •  สัมภาษณ์ วันศุกร์ 16 สิงหาคม 2562 ช่วงเช้า (กฎหมายแพ่ง) ช่วงบ่าย (กฎหมายอาญา) ณ ตึกคณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • จำนวนผู้ช่วยอาจารย์ที่รับทั้งหมด 8 คน (กฎหมายแพ่ง จำนวน 5 คน และ กฎหมายอาญา จำนวน 3 คน)
 • เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องแนบมาได้แก่ ผลการศึกษาที่พิมพ์จากเว็บไซต์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา

กรอกใบสมัครได้ที่ QR Code ในภาพ หรือที่ https://bit.ly/2GTOFhl