• ขอเชิญเข้าร่วงานสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ภาษีในอนาคต และภาษีสรรพสามิตใหม่ พ.ศ. 2560 วันอังคารที่ 22 สิงหาคม เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้อง LT.1 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์