โครงการอบรม

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (LeTEC) คณะนิติศาสตร์ มธ. เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร อบรม ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • อบรม part 1 ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2563
  • อบรม part 2 ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2563

สมัครได้ที่ : สมัครออนไลน์

ตารางการอบรม

Part 1

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

 

1.

 

วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี (1)

ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

2.

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี (2 )

ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

3.

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี (3 )

ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

4.

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี (4 )

ผศ.วิภาดา  ตันติประภา

5.

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2563

เวลา 17.30-20.30 น.

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 1

อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม

6.

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก 2

อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม

7.

วันพฤหัสดีที่ 30 มกราคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

สิทธิพิเศษ/สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายศุลกากร

อ.ณัษฐา วงศ์อร่าม

8.

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

การวางแผนโครงสร้างกิจการ แนวโน้มทางธุรกิจ และความจำเป็นทางการตลาด

อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

 

9.

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

 

การวางแผนถิ่นที่อยู่ และการขยายกิจการ

อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

10

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

การวางแผนรายรับ รายจ่าย

อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

*

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

 

11.

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

การวางแผนในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้างหรือเลิกกิจการ

อ.ชินภัทร  วิสุทธิแพทย์

12.

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

การนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

อ.ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Part 2

ครั้งที่

วัน  เดือน  ปี

หัวข้อบรรยาย

ผู้บรรยาย

 

1.

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

หลักการพื้นฐานภาษีอากรระหว่างประเทศ

ดร.สุมาพร  (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

2.

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

ประเด็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษี Fatca และ CRS

ดร.สุมาพร  (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

3.

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น

ภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.สุมาพร  (ศรีสุนทร)  มานะสันต์

4.

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

 

ภาษีสรรพสามิตและนโยบายภาษีสรรพสามิต

– การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายภาษีสรรพสามิตล่าสุดที่สำคัญ

อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์

5.

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

 

กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุรา

อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์

6.

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีเครื่องดื่ม

 

อ.สุพจน์ ศักดิ์พิบูลจิตต์

7.

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

เวลา 17.030 – 20.30 น.

ภาษีที่ดินและการวางแผนภาษีที่ดินตามกฎหมายที่แก้ไข

 

ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์

8.

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

 

ภาษีมูลค่าเพิ่มในกิจการในประเทศและกิจการนอกประเทศ

ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ

9.

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

 

การหัก/การคืนภาษีซื้อ

อ.สาโรช ทองประคำ

 

10.

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

 

เอกสารรายงานและข้อควรระวังในกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ.สาโรช ทองประคำ

       

11.

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

เวลา 17.30 – 20.30 น.

แนวโน้มและปัญหาในภาษีธุรกิจเฉพาะ

อ.สาโรช ทองประคำ

12.

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563

เวลา 17.30 -20.30 น.

อากรแสตมป์

 

ศ.ดร.สุเมธ  ศิริคุณโชติ

ค่าธรรมเนียมการอบรม

  • ค่าธรรมเนียม part ละ 13,000 บาท/ท่าน 12 ท่านแรก ลด 5%
  • สมัครทั้ง part 1 และ part 2 ท่านละ 20,000 บาท
  • ผู้สมัครเข้าอบรมจากหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจสามารถเบิกค่าธรรมเนียมจากหน่วยงาน ต้นสังกัดได้
  • หน่วยงานภาคเอกชน ถ้าส่งบุคลากรเข้าอบรมกับคณะนิติศาสตร์สามารถนำใบเสร็จรับเงินไป หักลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ 2 เท่า (200%)

การชำระเงิน

  • โอนเข้าบัญชี “คณะนิติศาสตร์ มธ. (โครงการบริการวิชาการและสังคม)” ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 981-8-58588-7 สาขา มธ.ท่าพระจันทร์
  • เมื่อสมัครและชำระเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ @leteclawtu หรือโทรสาร 02 222 0160 หรือ ส่งทาง email: letec@tu.ac.th