โครงการอบรม

ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร รุ่นที่ 2

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร

 

หัวข้อการอบรม (บางส่วน)

  1. บัญชีสำหรับนักกฎหมายภาษี
  2. การวางแผนภาษีในการโอน ควบรวม ปรับโครงสร้าง
  3. ภาษีและเศรษฐกิจดิจิทัล
  4. กฎหมายศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก
  5. การหัก/คืนภาษีซื้อ
  6. กฎหมายและแนวปฏิบัติภาษีสุราและเครื่องดื่ม
  7. แนวโน้มและปัญหาในภาษีธุรกิจเฉพาะ
  8. ภาษีอากรระหว่างประเทศ

วิธีการอบรม

การฝึกอบรมเป็นไปในลักษณะที่วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อกำหนด และให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการอบรม โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วิทยากร

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากรของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง และอาจารย์พิเศษจากกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต ทนายความและที่ปรึกษา

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

นักกฎหมายที่ปฏิบัติงานหรือมีความสนใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร

ประกาศนียบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 16 กันยายน 2563

ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ

ตั้งแต่เวลา 17.30 – 20.30 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมในการอบรมจำนวน 20,000  บาท

ราคานี้รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยายและประกาศนียบัตร

**ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัทหรือหน่วยงานสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Training and Consultancy Center (LeTec))
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2139
Facebook: LeTEC.LawTU
Line: @leteclawtu
E-mail : letec@tu.ac.th

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร