โครงการอบรม

หลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ [TDE (Thammasat Digital Evidence)]

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์

 

หัวข้อการอบรม

1.หลักการและแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐานสากล
2.การเตรียมการในการรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในคดีต่างๆ
3.หลักการและเทคนิกการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.หลักการรับฟังและชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ของศาลไทย
5.วิธีการสืบค้นพยานหลักฐานและรวบรวมพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ในระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ (social media)
6.การดำเนินการทางนิติวิทยาศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ (computer forensic) ในคดีหรือข้อพิพาททางกฎหมา

วิธีการอบรม

การฝึกอบรมเป็นไปในลักษณะที่วิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อกำหนด และให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างการอบรม โดยมีการหยิบยกกรณีศึกษาประกอบการบรรยายและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

บรรยายร้อยละ 60 ภาคปฏิบัติร้อยละ 40

ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจัดเตรียมโน๊ตบุ๊ค เพื่อฝึกการเข้าถึงพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกัน

วิทยากร

1.ศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2.อาจารย์ พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
3.อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
4.อาจารย์ ดร. ธีร์รัฐ บุนนาค
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ
5.อาจารย์ณัฐพงษ์ ลิ้มแดงสกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม

นักกฎหมายที่ปฏิบัติงานหรือมีความสนใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์

วุฒิบัตร

ผู้เข้าอบรมที่เข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาอบรมทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตรจากคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระยะเวลาการอบรม

วันที่ 7-9 สิงหาคม เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่อบรม

ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมในการอบรมจำนวน 20,000  บาท

สมัครและชำระเงินภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ค่าธรรมเนียมในการอบรมจำนวน 18,000  บาท

ราคานี้รวมอาหาร เครื่องดื่ม เอกสารประกอบการบรรยายและวุฒิบัตร

**ค่าใช้จ่ายในการอบรม บริษัทหรือหน่วยงานสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200%**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์อบรมและให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (Legal Training and Consultancy Center (LeTec))
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-613-2139
Facebook: LeTEC.LawTU
Line: @leteclawtu
E-mail : letec@tu.ac.th

 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: ลงทะเบียนหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนและการรับฟังพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์