• อาจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง

  • ศศ.บ. (รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ) รามคำแหง
  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
  • น.ม. (กฎหมายเอกชน) ธรรมศาสตร์
  • น.ม. (สาขา Innovation, Technology and the Law) มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสหราชอาณาจักร
  • ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเอดินบะระ ประเทศสหราชอาณาจักร
  • กฎหมายเอกชน
  • กฎหมายนิติกรรมและสัญญา
  • กฎหมายเปรียบเทียบ
  • ระบบกฎหมายผสม
  • กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
  • เอกเทศสัญญา 1
  • กฎหมายนิติกรรมและสัญญา

  บทความ

  • ‘Unilateral Promise: Some Practical Advantages’, Edinburgh Student Law Review, Volume 2 Issue 1, 2013, 42-53.
  • ‘อิทธิพลของคำมั่นสัญญาในคำเสนอบ่งเวลา’, 60 ปีดาราพร, รวมบทความวิชาการ เนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มกราคม 2555, 25-40.
  • ‘Should ISPs in Thailand act at the behest of the entertainment industry to control P2P file-sharing?’, European Intellectual Property Review 2011, Vol. 33, Issue 10, 632-640.
  • ‘ระบบกฎหมายสก็อต’, วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2552), 198-215.
  • ‘ระบบกฎหมายผสม’ (in Thai), วารสารนิติศาสตร์, ปีที่ 36 ฉับที่ 3 (กันยายน 2550), 568-589.
  • ‘กระบวนการในการเกิดสัญญา, วารสารบัณฑิตศึกษา (กรกฎาคม 2552), 189-198

  การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

  • Gratuitiousness of promise in Scots law, Scots Law Research Conference 2012, 8มิถุนายน 2556
  • An overlap between offer and promise as explained by Stair, Scots Law Discussion Group Spring 2012, School of Law, The University of Edinburgh, 27 มีนาคม 2555
  • Promise in Thai law, Scots law and the Draft Common Frame of Reference (DCFR), 3rd Year PhD Presentation, School of Law, The University of Edinburgh, 20 มกราคม 2555
  • Promise as distinct from contract: An example of Scottish contract theory, Doctoral Colloqumum, School of Law, The University of Edinburgh, 13 มกราคม 2555
  • korrasut@hotmail.com