• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติวัฒน์ จันทร์แจ่มใส

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
  • น.บ.ท.
  • น.ม. (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ) ธรรมศาสตร์,
  • LL.M. (International Business Law) with Merit, London School of Economics and Political Science, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • Ph.D. Durham University, ประเทศสหราชอาณาจักร
  • กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล / กฎหมายขัดกัน
  • การดำเนินคดีทางพาณิชย์ระหว่างประเทศ
  • กฎหมายการเงินระหว่างประเทศ
  • กฎหมายว่าด้วยหลักประกัน
  • การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
  • สัญญาและหนี้
  • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  • กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีเมือง
  • กฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล

  kittiwatc@hotmail.com