• อาจารย์ ดร. จุณวิทย์ ชลิดาพงศ์

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
  • ว.ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Master of Laws (LL.M.) Harvard University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • M.S. and Ph.D. Electrical Engineering University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • กฎหมายแพ่ง
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  • กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
  • เอกเทศสัญญา 1
  • กฎหมายลักษณะพยาน
  • ทรัพย์สินทางปัญญา
  • กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ทฤษฎีกฎหมายเอกชน
  • กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง

  jnvtchal@yahoo.com