• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร สรอัฑฒ์

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) ธรรมศาสตร์
  • น.บ.ท.
  • น.ม. (กฎหมายอาญา) ธรรมศาสตร์
  • LL.M. Chuo University, Japan
  • LL.D. Chuo University, Japan
  • กฎหมายลักษณะหนี้ : หลักทั่วไป
  • กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
  • กฎหมายลักษณะล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2553). โครงการศึกษามาตรการดำเนินการรับรองการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย. กรุงเทพมหานคร : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2553). โครงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินโครงการท่อก๊าซธรรมชาติในเขตเมือง (City Gas) ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน).
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2554). ความไม่สามารถในการชำระหนี้ได้ตามกฎหมายญี่ปุ่นกับความสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไทย. วารสารนิติศาสตร์ (HOUGAKURONSHU) Kansai University (JAPAN). ปีที่ 60 ฉบับที่ 4.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2011). Future of Comparative Study in Law : The 60 th Anniversary of The Institute of Comparative Law in Japan, Chuo University (JAPAN).
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2554). โครงการศึกษาแนวทางการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาโดยรัฐอันเกิดจากความผิดพลาดในกระบวนการยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : กรณีศึกษาองค์กรศาลเป็นผู้พิจารณาสั่งจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2555). โครงการศึกษาการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในชั้นพนักงานอัยการ : ศึกษาเปรียบเทียบกับนานาประเทศ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานอัยการสูงสุด.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2555). โครงการวิจัยกระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2555). กฎหมายค่าทดแทนในคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่น. ดุลพาห, หน้า 23 – 59 (พฤษภาคม – สิงหาคม).
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2555). ก๊าซธรรมชาติในเมืองของประเทศญี่ปุ่น. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 41 ฉบับที่ 3.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์ และคณะ. (2556). กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง : ปัญหาและแนวทางแก้ไข. วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 42 ฉบับที่ 3.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. (2557). การวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาค 1 บทบัญญัติทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. อยู่ระหว่างดำเนินการ. โครงการศึกษาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อในคดีอาญา : กรณีการให้ความช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาของประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม.
  • ณภัทร สรอัฑฒ์. อยู่ระหว่างดำเนินการ. การวิจัยเพื่อปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา : ภาคความผิด. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม.

  hasanho115@hotmail.com