• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรมัย พิศแข มั่นจิตร

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • เนติบัณฑิตไทย
  • น.ม. (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • น.ม. (กฎหมายสุขภาพ) mention assez bien, มหาวิทยาลัยตูลูส 1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • ปริญญาเอกด้าน กม.มหาชน (เน้นกม.สุขภาพและสวัสดิการสังคม) mention Très honorable avec félicitations du jury, มหาวิทยาลัยตูลูส 1 สาธารณรัฐฝรั่งเศส
  • กฎหมายมหาชน
  • กฎหมายสุขภาพ
  • กฎหมายสวัสดิการสังคม
  • กฎหมายประกันสังคม
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • กฎหมายรัฐธรรมนูญ
  • กฎหมายปกครอง 1
  • “เรียนกฎหมายอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ (เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น)” จุลสารสมาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สมัยที่ 17 ฉ.1 (ตุลาคม – ธันวาคม, 2551). น. 8-11.
  • “กฎหมายปกครอง” หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย (Introduction to Legal Principle) สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (พ.ศ.2551)
  • “การควบคุมการกระทำทางนิติบัญญัติโดยองค์กรตุลาการ”  วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ป.36 ฉ.1 (มีนาคม 2550), น. 51-82.
  • “ข้อความคิดและสาระสำคัญของกฎหมายฟอกเงิน (Money Laundering Law)” รพี’ 50สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (สิงหาคม 2550)

  niramai_ying@hotmail.com