• รองศาสตราจารย์ ดร. ปกป้อง ศรีสนิท

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์
  • น.บ.ท.
  • น.ม. จุฬาลงกรณ์
  • D.E.A. Sciences Pénales et Sciences Criminologiques (Mention assez bien,U. Aix-Marseille III)
  • Docteur en Droit (Mention Très honorable avec félicitations du jury à l’unanimité, U. Aix-Marseille III)
  • กฎหมายอาญา : ภาคทั่วไป
  • กฎหมายอาญา : ภาคความผิด
  • กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  • หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
  • สัมมนาปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  • เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายฝรั่งเศส
  • ปกป้อง ศรีสนิท. (2553). จัดทำร่างรายงานประเทศตามพันธกิจกรณีภายใต้อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรี ฉบับที่ 1 (ระยะที่2). กรุงเทพมหานคร: กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ.
  • ปกป้อง ศรีสนิท. (2555). มาตรการในการรับของกลาง: เปรียบเทียบหลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา.
  • ปกป้อง ศรีสนิท. (2555). กระบวนการยุติธรรมกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความรุนแรง: ปัญหาและแนวทางแก้ไข. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกิจการยุติธรรม.

  psrisanit@hotmail.com