• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล

  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • Magister Juris (M.Jur) Univerity of Gottingen ประเทศเยอรมนี
  • Dr.Jur, University of Gottingen ประเทศเยอรมนี
  • กฎหมายมหาชนเบื้องต้น
  • หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

  parayin@yahoo.com