• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุนินทร์ พงศาปาน

  • น.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) ธรรมศาสตร์
  • LL.M. University of Cambridge 
  • Ph.D. University of Edinburgh 
  • กฎหมายเปรียบเทียบ
  • กฎหมายเอกชนเปรียบเทียบ
  • ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
  • ประวัติศาสตร์กฎหมายยุโรป
  • ทฤษฎีกฎหมาย
  • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายและระบบกฎหมาย
  • กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
  • กฎหมายลักษณะหนี้
  • ประวัติศาสตร์กฎหมาย
  • ระบบกฎหมายซิวิลลอว์
  • ทฤษฎีกฎหมายเอกชน (ปริญญาโท)
  • แพ่งและพาณิชย์ชั้นสูง (ปริญญาโท)
  • Munin Pongsapan, ‘Remedies for Breach of Contract in Thai Law’ in Mindy Shen-Wishart, Alexdander Loke, and Burton Ong (eds),The Contract Laws of Asia, vol 1 (Oxford University Press 2014)
  • มุนินทร์ พงศาปาน, “ความเข้าใจผิดขั้นพื้นฐานในการจัดทำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2468” (2556) วารสารนิติศาสตร์ 42: 4, 738
  • Munin Pongsapan, ‘The Reception of Foreign Private Law in Thailand in 1925’ (PhDThesis, University of Edinburgh 2013)
  • มุนินทร์ พงศาปาน, “การรับกฎหมายต่างประเทศ” ใน 60 ปี ดาราพร: รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาส 60 ปี รองศาสตราจารย์ ดร.ดาราพร ถิระวัฒน์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2555)
  • มุนินทร์ พงศาปาน, แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย, พิมพ์ครั้งที่ 6 (วิญญูชน 2556)
  • ธานินทร์ กรัยวิเชียร และ มุนินทร์ พงศาปาน, หลักวิชาชีพนักกฎหมายในประเทศคอมมอนลอว์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549)

  munin@tu.ac.th