• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรวัฒน์ จันทโชติ

  • น.บ. ธรรมศาสตร์
  • น.ม. ธรรมศาสตร์
  • Doctor of Science of Law, Keio University ประเทศญี่ปุ่น
  • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
  • กฎหมายลักษณะหนี้
  • กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
  • กฎหมายลักษณะประกันด้วยบุคคลและทรัพย์
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายญี่ปุ่น
  • เสริมทักษะการใช้ศัพท์กฎหมายญี่ปุ่น
  • วีรวัฒน์ จันทโชติ. (2556). บทบัญญัติว่าด้วยผลแห่งหนี้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับพุทธศักราช 2466. กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • วีรวัฒน์ จันทโชติ. (2557). พัฒนาการของแนวความคิดการคุ้มครองผู้บริโภคในญี่ปุ่นและการปรับปรุงกลไกการใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

  cviravat@gmail.com