• ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปรียา แก้วละเอียด

  • น.บ. ( เกียรตินิยมอันดับ 1) ธรรมศาสตร์,
  • ประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากร สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา
  • ปริญญาโท สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยตูลูส 1, ประเทศฝรั่งเศส
  • ปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยตูลูส 1, ประเทศฝรั่งเศส
  • กฎหมายการคลังและภาษีอากร
  • สิทธิขั้นพื้นฐาน
  • กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ
  • สุปรียา แก้วละเอียด. (2553). ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านกฎมายที่เกี่ยวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์. กรุงเทพมหานคร: สำนักพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์.
  • สมคิด เลิศไพฑูรย์, สุปรียา แก้วละเอียด และคณะ. (2555). การจัดทำประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิต. กรุงเทพมหานคร : กรมสรรพสามิต.
  • สมคิด เลิศไพฑูรย์, สุปรียา แก้วละเอียด และคณะ. (2557). โครงการจัดทำอนุบัญญัติให้สอดคล้องกับประมวลกฎหมายภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่. กรุงเทพมหานคร : กรมสรรพสามิต.
  • สุปรียา แก้วละเอียด. (2557). การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายภาษีโดยองค์กรตุลาการในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
  • สุปรียา แก้วละเอียด. (มีนาคม 2557). ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548. วารสารนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

  supreeya.kaew@gmail.com